Dec 21, 2010

یلدا


امشب  یلدا را
این ایرانی ترین شب سال را با هم و در کنار هم  پاس میداریم ، تا که میترایمان خود نگهبان و گرما بخش دلهایمان باشد و با  هم بودنمان مانند یلدا ماندگار در تاریخ. 

2 comments: