Jan 9, 2011

تهدید

 
تهدید نکنید؛
 کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد،‏تهدید نکنید.‏
 تهدید کردن چنین  آدمی  بیش از انکه حکم سوپاپ اطمینان یک دیگ جوشان را داشته باشد ،  مانند جرقه ای در انباری باروت عمل میکند و آتشش دامنتان را میگیرد.‏

No comments:

Post a Comment